Back to top

Részvételi szabályzat és promóciós leírás

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT ÉS PROMÓCIÓS LEÍRÁS

2019. AUGUSZTUS 12. – 2019. SZEPTEMBER 30.

A RB (Hygiene Home) Hungary Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) valamint a Hauser Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 89.) (továbbiakban: ”Szervező”) eladáshelyi promóciót szervez (továbbiakban: ”Promóció”).

A Promóció időtartama: 2019. augusztus 12. 0:00 – 2019. szeptember 30. 24:00. 

 

 1. A Promócióban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Résztvevő):
 • A promóció időpontjában 18. életévét betöltött,
 • cselekvőképes magyar állampolgár (természetes személy vagy vállalkozás képviselője),
 • állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel (vállalkozás esetén székhellyel vagy telephellyel) rendelkezik

 

 1. A Promócióban való részvétel feltételei
 • A Résztvevő a Promóciós időszakban a Hauser Magyarország Kft. által Magyarországon forgalmazott Beko márkájú mosogatógépet vásárol (továbbiakban: Termék), és vásárlását feltölti (továbbiakban: Pályázat) a www.bekofinishpromo.hu internetes címen elérhető promóciós weboldalon (továbbiakban: Weboldal) található regisztrációs adatlapon.
 • Az adatlapon az alábbi mezők kitöltése kötelező:
  • Vezetéknév,
  • Keresztnév,
  • lakcím vagy jogi személy esetén székhely,
  • telefonszám,
  • e-mail cím,
  • vásárolt termék típusszáma
  • vásárolt termék vételára,
  • vásárlás helye
  • vásárlás pontos dátuma (évszám, hónap)
  • a vásárlást igazoló számla sorszáma,
  • szállítási cím (amennyiben a korábban megadott címtől eltér)

emellett Résztvevő köteles a számláról (továbbiakban: Számla) készített szkennelt vagy fényképezett másolatot feltölteni.

A regisztráció során a vásárlást igazoló számlán szereplő adatok megadása szükséges.

 • Résztvevő köteles elfogadni a Részvételi Feltételeket, valamint ezen leírásban foglalt rendelkezéseket.
 • Résztvevő köteles elfogadni az Adatvédelmi szabályzatot.
 • A Promócióban résztvevő Termékek típusszámai az 1. sz. Mellékletben olvashatók.

Szervező felhívja a figyelmet, hogy a vásárlás igazolásaként kizárólag az olyan dokumentumot (számlát vagy blokkot) fogad el, amely tartalmazza a vásárolt Termék cikkszámát, valamint a vásárlás idejét! Ennek megfelelően garancialevelet, előlegszámlát, szállítólevelet, gyűjtőblokkot, stb.-t nem fogad el, így ez utóbbi dokumentumokkal a Résztvevő nem vehet részt a Promócióban. Ezen feltételek alól kivételt képez az a megrendelő, amely feltöltésére a termék promóciós időszak utáni szállítása miatt került sor.

 

 1. A Promóció időtartama:

A Promóció 2019. augusztus 12. 0:00 – 2019. szeptember 30. 24:00-ig tart. Résztvevő a Pályázatát legkésőbb 2019. október 15-én 23:59:59-ig küldheti el a 2. pontban leírtaknak megfelelően.

A 2019. augusztus 12. előtti, illetve 2019. szeptember 30. utáni vásárlásokról beérkezett pályázatokat a Szervező nem tudja érvényes Pályázatként rögzíteni, így ezen Pályázatok nem vesznek részt a Promócióban. A Promócióban kizárólag az 3. pontban jelzett időszakon belül beérkező Pályázatok vesznek részt.

A Pályázat benyújtásának sikerességéről minden esetben e-mailben értesítést küldünk Résztvevőnek, az általa megadott e-mail címre. Amennyiben ez az értesítés nem érkezik meg egy órán belül, úgy a pályázat benyújtása sikertelen! Ebben az esetben meg kell ismételnie a Pályázat benyújtását a bekofinishpromo@popgroup.hu email címre.

A regisztrációval kapcsolatos reklamációt Résztvevő a pályázat benyújtását követő 10 napban tehet Szervezőnél az bekofinishpromo@popgroup.hu email címen!

 

 1. Promóciós csomag

A Szervező a Promóció időtartama alatt minden, a Promócióban résztvevő Termék (részletek az 1. sz. mellékletben találhatók) vásárlását tartalmazó Pályázatot beküldő Résztvevő számára 1 db Finish Quantum Regular 60 db-os mosogatógép tablettát + 1 db Finish Lemon géptisztító folyadékot (250ml) tartalmazó csomagot (Továbbiakban: Csomag) küld 1 db, egyszeri csomag formájában.

A Csomag kézbesítésével kapcsolatos reklamációt a Résztvevő 2019. december 9-ig küldhet Szervezőnek a bekofinishpromo@popgroup.hu  email címre.

Amennyiben Résztvevő megrendelőt töltött fel a Weboldalra, úgy a promóciós regisztráció időszak utáni maximum 30 naptári napon belül küldje el a végszámlát a bekofinishpromo@popgroup.hu e-mail címre. Ennek hiányában Szervező a regisztrációt érvénytelennek tekinti.

 

 1. A Résztvevő a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti számlával nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált számla érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A Promócióban résztvevő számla érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő Pályázatot a Szervező kizárja a Promócióból.

 

 1. A Résztvevő kizárólag saját e-mail címével és érvényes lakcímével, vagy vállalkozásának nevével és székhelyével jogosult részt venni a Promócióban. A Promóció során regisztrált e-mail- és lakcímek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből valamint a rosszul megadott lakcímből, e-mail címből fakadó bármilyen vitákkal kapcsolatban, illetve a hibás beküldésből származó mindennemű felelősségét a Szervező és Lebonyolító kizárja.

 

 1. Amennyiben egy számlamásolatot többször küldenek be, úgy a Résztvevő csak egy „Csomag”-ra jogosult.

 

 1. Egy Résztvevő több Termék vásárlása esetén több Pályázat beküldésére jogosult abban az esetben, ha minden megvásárolt termék vásárlását külön számlán igazolja a 2. pontban leírtak szerint.

 

 1. A Promócióban kizárólag a Hauser Magyarország Kft. által magyarországi kereskedelmi forgalomba hozott termékek vesznek részt (Hauser Magyarország Kft. által kibocsátott, hiánytalanul kitöltött garancialevél megléte szükséges). A Hauser Magyarország Kft. által magyarországi kereskedelmi forgalomba hozott termékek listája megtekinthető a jelen „Leírás” 1. számú mellékletében. Amennyiben az oldal technikai okok miatt nem elérhető, a vásárolt termék típusa a listában nem szerepel, vagy a magyarországi kereskedelmi forgalomba hozott termékekkel kapcsolatban kérdése lenne, kérjük, küldje el kérdését a Szervezőnek a bekofinishpromo@popgroup.hu email címre.

 

 1. A „Csomag” másra át nem ruházható.

 

 1. Értesítés

A Résztvevő által a regisztráció során feltöltött Számla sikeres beazonosítása esetén a Résztvevő regisztrációja abban az esetben érvényes, ha a Résztvevő által megadott adatok helyesek. Ebben az esetben Szervező a beazonosítást követően, legkésőbb 2019. november 25-ig elküldi a Csomagot a Résztvevő által megadott címre postai úton. Amennyiben a Szervező a Csomagot nem tudja elküldeni a kedvezményezett adatainak hiányos vagy téves megadása következtében, a Popart Reklámügynökség Kft. (1026 Budapest, Riadó u. 7.) mint Lebonyolító (továbbiakban: „Lebonyolító”) egyszeri értesítést (”értesítés”) küld a Résztvevő által megadott email címre a hiányos/téves regisztrációról. A pályázat javításának elmulasztásából (például Résztvevő email kiszolgálója spam üzenetként azonosítja Lebonyolító értesítését) származó semmilyen kárért sem Szervezőt sem Lebonyolítót felelősség nem terheli. A Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben a vásárlást igazoló számla (bizonylat) másolat hitelességével kapcsolatban gyanú merül fel, akkor ellenőrzés céljából a Résztvevőtől bemutatásra bekérjék a bizonylat eredeti példányát. Amennyiben a Résztvevő az értesítésben meghatározottak szerint nem reagál, úgy a Résztvevő Pályázata kizárásra kerül. Szervező a Promócióval kapcsolatban kizárólag a 2019. december 9-ig beérkezett reklamációt vizsgálja meg.

 

A Szervező és Lebonyolító a Csomag sikertelen kézbesítése esetén az újbóli kézbesítésre nem tesz kísérletet, ha a Résztvevő nem reagál az értesítésben jelzett határidőn belül és módon. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező jogosult továbbá a Csomag kézbesítéséig kizárni a Promócióból azt a pályázatot, amelyben sérült a bizonylat, vagy annak a Résztvevőnek valamennyi Pályázatát, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg előnyhöz jutni, valamint a Promóció céljával ellentétes módon, a jelen leírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a Promócióban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak.

 

 1. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

A Résztvevő (a továbbiakban: "érintett") a jelen nyilatkozatban adja meg hozzájárulását ahhoz, hogy a Szervező (tehát mindkét szervező), mint adatkezelők a részére rendelkezésre bocsátott, a fenti a) pontban megjelölt személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv.") rendelkezéseivel és a jelen nyilatkozattal összhangban – az alábbiak szerint – kezelje.

A kezelt személyes adatok köre:

A rendelkezésre bocsátott és a Szervező által kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett jelen nyilatkozatban foglalt önkéntes hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező le tudja bonyolítani az általa szervezett játékot. A jelen hozzájárulás megadásával az érintett elfogadja a játék általános szerződési feltételeit.

Adattovábbítás:

A Szervező az Ön személyes adatait az adatfeldolgozó a Lebonyolító részére továbbítja.

Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek, az adatok megismerésére jogosultak köre:

 • Adatkezelő:
  • Hauser Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Baross utca 89.)
  • RB (Hygiene Home) Hungary Kft. (székhely:1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)
 • Adatfeldolgozó:
  • Popart Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó u. 7).

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a játék esetében addig tart, amíg a Szervező le nem bonyolítja a játékot.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

A Résztvevő az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett kéri;
 3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ("Hatóság") (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410) elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult a Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.

A Résztvevő, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Résztvevő, mint érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Résztvevő, mint érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kapcsolat

Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen tiltakozik, az alábbi címen és e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot:

RB (Hygiene Home) Hungary Kft.

E-mail cím: Timea.Leidenfrost@rb.com
Székhely és postacím: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146
Telefon: +36 1 453 4600

vagy

Hauser Magyarország Kft.

E-mail cím: isai.ivona@hauser.eu
Székhely és postacím: 2040 Budaörs, Baross utca 89.
Telefon: +36 23 446 520
Fax: +36 23 391 521

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a csomag küldése előtt kéri adatai törlését.

 1. Egyéb feltételek

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Promócióból.

A Pályázatokat a Részvételi szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Részvételi szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból kizárhatja.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

Szervező a Promócióval kapcsolatos bármilyen változtatásnak a jogát fenntartja.  A Szervező a kereskedelmi partnereknél (aktuálisan belistázott) forgalmazott termékek elérhetőségét semmilyen formában nem garantálja, ezért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Promóció során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

 

Budapest, 2019. augusztus 9.

RB (Hygiene Home) Hungary Kft.
és
Hauser Magyarország Kft.
Szervező

1. számú Melléklet - A Promócióban résztvevő készülékek típusszámai:

 • DEN38530WAD
 • DFN04210W
 • DFN04310W
 • DFN05211S
 • DFN05211W
 • DFN05311S
 • DFN05311W      
 • DFN05321S
 • DFN05321W
 • DFN16410W
 • DFN16410X
 • DFN26420W
 • DFN26420X
 • DFN28422G
 • DFN28422S
 • DFN28422W
 • DFN28422X
 • DFN38530B
 • DFN38530G
 • DFN38530W
 • DFN38530X
 • DFN39430X
 • DFN39531X
 • DFS05012W
 • DFS05013S
 • DFS05013X
 • DFS26024W
 • DFS26024X
 • DFS28021W
 • DFS28021X
 • DFS28123W
 • DFS28123X
 • DFS28131W
 • DFS28131X
 • DIN14211
 • DIN24310
 • DIN26421
 • DIN28430
 • DIN28431
 • DIN35320
 • DIN35321
 • DIN36421
 • DIS25010
 • DIS26012
 • DIS26021
 • DSN04210X
 • DSN05210X
 • DSN05310X
 • DSN26420X
 • DSN28430X
 • DSS05011X
 • DSS28021X

Játékszabályzat letöltése PDF formátumban